Stadga

 

Stadgar för föreningen                     

 

Stödförening för närstående till missbrukare rf. 

 

§ 1.  FÖRENINGENS HEMORT  OCH SPRÅK                     

 

   Föreningens namn är Stödförening för närstående till missbrukare rf.

   Dess hemort är Vasa och dess språk är svenska. 

 

§ 2.  FÖRENINGENS SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER 

 

   Föreningens syfte är att främja kontakterna mellan anhöriga till personer som är

   missbrukare och hjälpa de anhöriga att bättre klara den situation som ett nära

   förhållande till personer som är missbrukare utgör. 

 

   Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

 

   -sprida information om missbruk som en familjesjukdom och de problem detta

    åsamkar missbrukaren, de närstående och hela samhället; ekonomiska, sociala

    kulturella missförhållanden

 

   -befrämja missbrukarnas och deras familjers rehabilitering

 

   -ordna seminarier, informations- och diskussionstillfällen och öka medvetenheten

    om missbruk som en familjesjukdom. Upprätthålla aktuell information om den hjälp-

    och stödverksamhet som står till buds.

 

   -verka för att kontaktpersonverksamheten mellan missbrukarna, deras närstående och

    social- och hälsovårdsmyndigheter utvecklas.

 

  - understöda sin verksamhet kan föreningen anordna penninginsamlingar och lotterier

    med vederbörligt tillstånd samt ta emot gåvor och testamenten.     

 

§ 3.  MEDLEMMARNA

 

   Envar 15 år fylld person som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem av

   föreningen. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen.  Föreningen kan utöver

   ordinarie medlemmar ha stödjande medlemmar, ständiga medlemmar, heders-

   medlemmar och hedersordförande.

 

§ 4.  UTTRÄDE OCH UTESLUTANDE AV EN MEDLEM UR FÖRENINGEN

 

    En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos 

    föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte

    anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

    Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin

    förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser             

    som han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna                

    eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämnts i lag

    eller i föreningens stadgar.

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                      

§ 5.  ANSLUTNINGS- OCH MEDLEMSAVGIFTERNA

 

   Årsmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som

   uppbärs av medlemmarna. Av hedersmedlem och hedersordförande uppbärs ingen

   medlemsavgift. Ständig medlem erlägger en engångsavgift, som fastställs av årsmötet.

 

§ 6.  STYRELSEN

 

   Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och fyra               

   till sex (4-6) andra ordinarie medlemmar sam två till fyra (2-4) suppleanter som alla                

   utses vid årsmötet.

   Styrelsens mandatperiod är tiden mellan årsmötena.

   Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sug ensekreterare,

   en kassör och andra funktionärer.

   Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder vice ord-

   föranden, då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmar så kräver.

   Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice

  ordförande medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet.             

   Om rösterna faller jämt avgör ordförandens röst, vid val av emellertid lotten.

   Styrelsens biträde utser årsmötet tre utskott bestående av fem (5) medlemmar i varje

   utskott.  Utskottet är ett ungdomsutskott, ett arbetsutskott och ett pensionärsutskott.

   Ordförandena i utskotten utses bland medlemmarna i styrelsen.  Utskotten bereder ärenden

   för styrelsen och verkställer beslut i den omfattning styrelsen så besluter och inom ramar

   som styrelsen ställer till utskottens förfogande.

 

§ 7.  DE SOM FÅR TECKNA FÖRENINGENS NAMN

 

   Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande , sekreterare eller

   kassör, två tillsammans.

 

§ 8.  RÄKENSKAPSPERIOD OCH REVISION

 

   Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

   Bokslut jämte nödiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till

   revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

   Revisorn/revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor               

   före årsmötet.

 

§ 9.  FÖRENINGENS MÖTEN

 

   Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden

   januari-maj.  Extra föreningsmöte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen

   anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röst-

   berättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende.        

   Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställs

   hos styrelsen.

   Vid föreningens möten har varje medlem en röst.

   Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har

   understötts av mera än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med

   enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör mötesordförandes röst, vid val avgör lotten.

 

§ 10.  KALLELSE TILL FÖRENINGENS MÖTEN

 

   Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att

   skicka ett kallelsebrev till varje medlem, eller genom annons på av styrelsens beslutat sätt.

 

§ 11.  ÅRSMÖTE

 

   Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 

     1.  mötet öppnas

     2.  val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov

          två rösträknare

     3.  mötets laglighet och beslutförhet konstateras

     4.  föredragningslistan för mötet godkänns

     5.  bokslutet, årsberättelsen och revisorernas berättelse presenteras

     6.  besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till

          styrelsen och andra redovisningsskyldiga

     7.  verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas

          storlek fastställs.

     8.  val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar  samt medlemmar

          i de olika utskotten

     9.  val av en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter

    10.  behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

 

   Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens

   årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet

   kan tas med i möteskallelsen.

 

§ 12.  ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

 

   Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid  

   föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som

   avgetts vidomröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna

   eller upplösning av föreningen.

   Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens                   

   syfte på ett sådant sätt som bestäms i det möte som fattar beslut om upplösningen.

   Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

 

 

                                                          ------------------------------

 

 

Skrevs av mötessekreterare, enligt korrigeringarna av

PATENT-och REGISTERINGSTYRELSEN på punkterna 1,2,6.

 

De övriga punkterna är från stadgarna.

 

 22.11.2010 i Björköby

 

Tuula Östergård

 

mötessekreterare