Verksamhetsberättelse 2014

Stödförening för närstående till missbrukare r.f. (SNM)

                                                                                       Vasa 06. 2. 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Föreningens syfte är att hjälpa och stöda närstående till alkoholister och övriga missbrukare.

Att öka information och medvetenhet om alkoholism som en familjesjukdom.

Ordna seminarier, kurser, diskussionstillfällen, läger m.m.

Befrämja missbrukares och deras familjers rehabilitering.

Föreningens takorganisation är KRAN r.f.

Föreningen är också medlem i Vaasanseudun Yhdistykset r.y.- VasaNejdens Föreningar r.f.(VNF), där M. Siermala är supleant i styrelsen.

ÅRSMÖTE hölls 31.03. 2014

Valda förtroendemän:

Ordförande: Marianne Siermala återvaldes enhälligt för ett år framåt.

Övriga styrelseledamöter:

                       Ordinarie: Gunlög Ingves ( konst.m. valde henne till vice ordf. )

                                          Majvor Linna (-14- -15)

                                         Henry Månsus   ( även bokförare och kassör)

                                        Clark Jakobsson (-14 - -15)

                   Supleanter : Sofia Troberg     (ny -14- -15)

                                         Jenny Sire’n         (ny   -14- -15)

                                         Christina Fred     (ny   -14- -15)

                                                                                                                                                                                                                                                                     Sid.2

Verksamhetsgranskare:   Petter Ingo (GRM) . Suppleant: Erik Liljeström

Allmänt.

Vår primära verksamhet har varit att stöda och hjälpa de närstående.

Göra de närståendes situation känd ute i samhället och inom social-och hälsovården. Påverka beslutsfattare. Lobba! Bilda nätverk!

Genom information sänka tabut och skammen runt missbruk.Attitydförändring!

Alkoholism är en familjesjukdom med egen diagnosnummer!

Verka i förebyggande syfte; att få förståelse för och reagera i ett tidigare skede inför missbruket.

Personal.

Föreningen har tidvis haft deltidsanställt byråbiträde. Detta med nya personer varje år eller oftare ger ingen bra kontinuitet i arbetet.

Föreningen varit utan byråbitr. 6 mån. (fysiskt utan) och det inverkade faktiskt mera negativt på verksamheten än många trodde. Bl.a. Hemsidan har blivit ouppdaterad en längre tid. Detta skäms vi över och ber om ursäkt!!

Det skulle finnas massor som kunde och borde göras!

Samarbetspartner och olika aktiviteter.

-SÖAF, Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry- Anhörigas stöd för mentalvården i Vasaregionen r.f.

- Svenska Österbottens anhörigförening r.f.

-Psykosociala förbundet.

P.g.a. lite resurser har vi inte haft så mycket kontakt med dessa och även andra under detta år.

                                                                                                                                   Sid.3

Däremot har vi fortsättningsvis goda kontakter med A-rådgivningen i Vasa.

Vasa stad har gjort beslut om att anlita tredje sektorn, men detta har vi inte märkt ännu.

Det är mest ordförande/”verksamhetsledaren”, som haft kontakter med Media. THL,SOTE, KASTE, ministrar: P. Risikko, Susanna Huovinen, A-M Henriksson och riksdagsledamöter.

Kontakt med Anne Ahnefelt på EHYT och Regionförvaltningsverket.

M.Siermala deltagit i Nykterhetsförbundets seminarium i T:fors 25-26.3. Temat främst närstående till missbrukare. Tacksamt! Mycket BRA!. Bildade nätverk! Ledde till att M.S. tog kontakt med Polishögskolan i T:fors och har fått en inbjudan att expertskolare skall besöka skolan och berätta sina ”storyn” för polisaspiranterna år 2015.

M.S. deltog i den Finlandssvenska kryssningen 28-30.3. tillsammans med Gunlög Ingves. Bildade nätverk. Lobbade; Min./ordf. Carl Haglund, min. A-M Henriksson m.m riksdagsledamöter!

M.S deltog i KRANS vårmöte 29.4. Nätverkskontakter! KRAN har, glädjande nog , tagit med de närstående i sina program. Närståendesemin. i Hfors . sensom-maren 2014 och ett i Vasa 4.11!

Den 5.11 besökte KRAN:s Mette Strauss och M.S Hyddan i N:by. Imponerade av deras verksamhet! De skulle bjuda in expertskolare från vår förening 2015.

Föreningen kontaktad av Olli Alho ang. förberedelser av ett vårdhem (priv) under planering för både alkoholister och närstående. Fenix r.y.. Plats Ähtäri.

M.S och Clark Jakobsson deltagit i ett möte i Karleby, där vi ”brainstormade” runt vårdbehov för missbrukaren och de närstående och MS och CJ ingår i planeringsgruppen.

M.S. och C.J. även besökt ”Oikeahetki” i Kalajoki. Öppenvård och stöd för missbrukare och närstående på finska.

                                                                                                                                   Sid.4

M.S. haft aktiv kontakt med närstående på Åland. Ingen aktiv Al-Anon grupp fungerade där! Efter telefonsamtal till diakonissa och AA har en Al-Anon nu startats igen på Åland.

M.S. deltagit i flere informations-och diskussionstillfällen gällande den nya SOTE-reformen. RAY:s information i Vasa och THL:s semin. i H:fors i början av december-14.

På alla ovanstående tillfällen har ordf. uttalat sig och berättat om föreningen, de närstående och efterlyst aktiviteter inom missbrukarvården; ta med de närstående!

Information om oss/närståendes situation. Kontakter.

Föreningen ser det som en mycket viktig uppgift, att informera, uppehålla kontakten med beslutsfattare, organisationer, läroanstalter, universitet m.m.

Att denna väg kunna uppnå bättre förståelse även för de närståendes situation i samhället/inom familjen. På detta sätt minska tabut och skammen och få personer att reagera inför missbruk i ett tidigare skede. Förebyggande effekt! Viktigt för närstående att personal, som har hand om dem, förstår deras situation.

Lokalt i Vasaregionen.

”Verksamhetsledaren”, M.S tagit emot och stöttat, hjälpt ett 40-tal närstående, som ringt eller på annat sätt kontaktat henne. Kontakterna ökar stadigt från år till år. Även från andra orter inom Svenskfinland.

Kontakter med social-och hälsovården i Vasa. Tyvärr dåligt med Vasa centralsjukhus, men nu har de ett rum, som föreningar kan boka för att kunna informera och diskutera med patienter, anhöriga och personal. Vi skall boka tid där 2015. Deltagit i seminarier, mässor!

Expertskolare anlitas mer och mer både på svenska och finska. Novia, VAMK,VAKK, Universitet, ÅA, m.m; de senaste, tyvärr mindre.

                                                                                                                                   Sid.5

Nykter alkoholist och en närstående berättar sina ”storyn”, främst för sjukvårds- och sosionomstuderande; även handletts för examensarbete.

MS. O. C.J. även fungerat som ”böcker/uppslagsverk”!

Föreningen uttalat sig i radio och pressen om närstående till missbrukare via M.S. Deltagit i seminarier och mässor!

M.S. och C.J. givit stöd via telefon och/eller i hemmet både för närstående, närstående+alkoholist, och /eller närstående och hela familjer. Personerna varit mycket tacksamma.

Även organisationer konsulterar oss/hittat oss!

Föreningen varit orolig för barn och unga i Österbotten! Unga studerande! Utslagenhet!!?

P.g.a. för lite resurser har vi inte kunnat närma oss ungdomarna effektivare!

Resurser för att ”gå in” i skolorna fattas/skulle behövas!

”Al-Anon”, självhjälpsgrupper leds av M.S. v.2.v./2gånger/mån. i mån av möjlighet. Sjukledighet begränsat även den verksamheten 2014.

Telefonjouren som vi haft med ”Fri från narkotika”, Tolvis, USM, och en grupp från Åland avslutades hösten 2014 p.g.a. för få kontakter och verksamheten blev för dyr i förhållande till användning! Denna kontakt till närstående behövs säkert och vi funderar på hur vi kunde fortsätta.

HEMSIDAN.

2013 kunde vi se en ökning av besök på hemsidan, men...nu under 2014 måst vi erkänna, att inget uppdaterats eller nytt skrivits av resursbrist och det är synd! Vi skäms och ber om ursäkt! Vi lovar försöka bättra oss år 2015.

EKONOMI

Föreningens ekonomiska resurser består av medlemsavgifter, som än så länge är mycket blygsamma. Medlemsantalet är 40. Tröskeln är hög för att ansluta sig.

                                                                                                                                   Sid.6

Vår verksamhet stöds och gör att vi kan göra det vi gör, av olika fonder, stiftelser, organisationer. Det finns DE, som inser hur viktig denna verksamhet är . Aktiastiftelsen i Vasa är den stiftelse, som från början understött oss och med den högsta summan under de 6 år vi hittills verkat. De och alla andra skall ha ett stort TACK!

Allmänna understöd 2014

Aktia stipendiefond                                              2.000

Stiftelsen 7:nde Mars fonden                             2.000

Ely-centralen   (löneunderstöd)                         7.817,61

Vasa stad                                                                     400,00                                                          

Vasa stad (siivet)                                                    846,63

Malax kommun                                                         116,00

                                                                             __________

                                                                                13.658,44

                                                                                                                                           Detta år har det, tyvärr, gått ut mindre anhållan om understöd än tidigare år. Resursbrist.

Svårigheter att planera verksamheten, när vi inte har regelbundna inkomster och flerårigt byråbiträde.

Styrelsen har under året varit samlad till 7 möten och behandlat 106§.

Styrelsen uttrycker sitt TACK till alla som bidragit med ekonomiska, och också med personliga resurser.

Marianne Siermala/ ordförande