Verksamhetsplan 2015

 VERKSAMHETSPLAN 2015

1. Målsättning

Att hjälpa och stöda närstående till missbrukare.

Att öka informationen och medvetenheten om alkoholism som en familjesjukdom.

Att ordna Seminarier, kurser, diskussionstillfällen och läger.

Att befrämja missbrukarnas och deras familjers rehabilitering.

Förening önskar få resurser till att prioritera barn, ungdomar och deras familjer.

2. Närkontakter till närstående

Vi uppehöll en svenskspråkig jourtelefon för närstående Må. och To. 12-18 i 1/2år tillsammans med några andra föreningar, men vi mottog så få samtal, att det blev för dyrt och linjen lades ner hösten 2014. Vi hoppas ännu kunna upprätta någon form av dejourering för närstående, men även det fordrar resurser. Själva dejoureringen sker med frivilliga lämpliga och skolade volontärer.

Kontakter direkt till vår förening via mail. och telefon har bara ökat från år till år och vi har träffat olika grupper/enskilda personer i hemmiljö först och sedan erbjudit dem Självhjälpsgruppsverksamhet och i år planerar vi att träffas var annan vecka, torsdag kl. 17.00 på Filantropicentret, Vasaesplanaden 17, 9nde vån. Kontakta 050-3370339 för närmare information.

Vi önskar även kunna starta och stöda många fler självhjälpsgrupper i Svenskfinland bara det finns intresse; behov finns det säkert.

Gruppen i Malax avslutades p.g.a. brist på dragare och även deltagare.

3. Information

Föreningens HEMSIDA är, tyvärr, inte uppdaterad på 1-2 år. Även detta p.g.a. resursbrist. Något vi inte är stolta över och ber så mycket om ursäkt för!

År 2015 vill vi satsa extra mycket resurser på vår HEMSIDA, som ett viktigt instrument mellan föreningen och medlemmarna och samhället.

För övrigt finns det ett stort behov av information och medvetandegörande om alkoholism, som en familjesjukdom, där många närstående runt en missbrukare är och blir mer eller mindre berörda; en del med längre sjukledigheter, terapier och medicinering. Ungdomarnas utslagenhet i samhället!??

Föreningen vill påstå att medvetandegörandet många gånger skulle ha en förebyggande effekt. Många närstående vi träffat och informerat säger, att "om vi skulle ha vetat detta tidigare skulle vi ha reagerat och kunnat fungera i ett tidigare skede". Därför satsar vi mycket på detta med information.

Vi deltar i olika seminarier, skolningstillfällen, sammankomster och passar där på att informera om föreningen och dess verksamhet.

I vår förening finns det 2 EXPERTSKOLARE, som blivit flitigt utnyttjade av Novia och VAMK (vi besöker även finsktalande inrättningar och grupper i mån av möjlighet). Där berättar nykter alkoholist och en närstående sina "Storyn". Vi har också fungerat som "böcker"/"uppslagsverk".

Vi skulle gärna göra detta även för andra grupper. Sjukdomen är alltför allmän i hela vårt samhälle. Medvetenheten om de närståendes situation syns inte!

Vi har kontakt med media, beslutsfattare, THL och t.o.m. ministrar, riksdagsledamöter.

Föreningen skall boka tid i ett rum på Vasa Centralsjukhus, vilket är ämnat för informations-och diskussionstillfällen för patienter, anhöriga och personal.

Vi hoppas på initiativ och förslag på verksamhet av medlemmarna.

4. Personal

Föreningen fungerar i huvudsak med frivilliga resurser.

Tidvis har vi haft möjlighet att anställa en person med arbetslöshetsunderstöd på deltid, men de är oftast inte så långvariga och det blir ingen kontinuitet i arbetet med löpande kontorsarbetet m.m.

Ordförande har lovat sköta verksamhetsledaruppgifter 6 tim./vecka. Vilket har visat sig bli 8-12tim./vecka.

5. Arbetsgrupper/projekt

Ordf. M. Siermala är supleant i VasaNejdens Föreningar(VNF), som nu har 56 föreningar som medlemmar.

Mt-seura i Vasa har fått "kriisikeskusrahoitus" från RAY och skall inleda den planeringen och VNF och Mt-seura gör en resa till Kouvola för att bekanta sig med motsvarande verksamhet där. Ordf. M. Siermala är medbjuden på den resan och kommer att vara med i planeringen, åtminstone tidvis och hon skall också tala för det svenska språkets synlighet i servicen, verksamheten.

Föreningen anhållit om Projektunderstöd från THL. Har inte hört något ännu.

Följer med andra anhöriggruppers arbete och program+ att vi vid tillfälle samarbetar runt något seminarie/olika tillfällen, mässor, utställningar.

Seminarier, kurser, läger har vi inte haft resurser till att arrangera.

6. Inkomster

Inkomster erhåller vi via medlemsavgifter och understöd samt genom bidrag från olika fonder och stiftelser.

7. Styrelsemöten

Möten planerar vi att ha var 2-3. månad. Paus under sommarmånaderna.
Årsmötet hålls inom januari-maj. Ofta i slutet av mars.

Marianne Siermala/ordförande

 VERKSAMHETSPLAN 2012 

 Föreningens målsättning är att hjälpa och stöda närstående till
 missbrukare.
 Att öka informationen och medvetenheten om
 alkoholism som en familjesjukdom.   

 Att ordna seminarier, kurser, diskussionstillfällen, läger.
 
 Föreningen försöker nå dessa målsättningar så långt vi har
 personella och ekonomiska resurser. Mycket görs ju även
 med frivilliga krafter.
 Vi skulle önska kunna sprida verksamheten till hela Svensk-
 Finland.

 Föreningen har en halvdags-sekreterare, som arbetat sedan
 mars 2011 och nu har förordnande t.o.m. mars-12.
 Ordföranden fortsätter att göra verksamhetsledaruppgifter
 ca. 6 timmar/vecka.
 Vi fortsätter att aktivt sprida information och medvetenhet
 om alkoholism, som en familjesjukdom. Vi har bra kontakt
 till Novia och motsvarande finsk utbildning av social- och sjuk-
 vårdare.      
 Föreningen fortsätter det goda samarbetet vi nått med Vasa
 stad.
 Hoppas få ett samarbete även med Vasa Centralsjukhus.
 Samarbetet med övriga anhörigföreningar i Österbotten fort-
 sätter.

  Hålla SJÄLVHJÄLPSGRUPPER för dem som kontaktar oss i detta
 ärende. Starta Al-Ateen-grupp om vi får resurs till detta.
 Öka medlemsvärvning och kontakten med våra medlemmar.
 Ungdomsverksamheten står högt på prioriteringslistan.
 Upprätthålla en levande HEMSIDA.


 En TELEFON-DEJOUR-VERKSAMHET har diskuterats.
 Skapa INFORMATIONSMATERIAL och uppdatera det material
 vi har. Bl.a. lista över ställen/personer som kan hjälpa en när-
 stående, när hon/han behöver hjälp och stöd.
 LOBBA bland beslutsfattare.

 Försöka att småningom få en ATTITYDFÖRÄNDRING i samhället,
 så att berörda personer ”vågar” delta i olika aktiviteter vi ordnar.
 Vara lyhörda för vad medlemmarna önskar.
 Planering av verksamheten är svår i.o.m. att vi inte har regel-
 bundna inkomster.
 INKOMSTER från medlemsavgifter och olika understöd från
 stiftelser,fonder, kommuner o.dyl.
 
 Årsmöte hålls inom januari-maj. Styrelsemöten ca. 1 gång/månad 
 och vid behov. Paus under sommaren.
 
 Marianne Siermala
 ordförande